Általános Szerződési Feltételek

I. SZOLGÁLTATÓ

I/1. A www.totelbooks.hu online áruházat a Totel Szerviz Kft üzemelteti (továbbiakban: Szolgáltató).

I/2. A Szolgáltató székhelye: 1147 Budapest, Miskolci utca 91. adószáma: 23808562-2-41

I/3. Ügyfélszolgálat: Totel Szerviz Kft
Ügyfélszolgálati iroda helye: 1147 Budapest, Miskolci u 91.
Ügyfélszolgálat nyitvatartási ideje: hétköznapokon: 09.00-17.00
Telefon: 061/330-7011
Internet cím: www.TotelBooks.hu
E-mail: info@totel.hu 

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Totel Szerviz Kft. – TOTEL BOOKS (székhelye: 1147 Budapest, Miskolci u 91; adószáma: 23808562-2-41; info@totel.hu, 061/330-7011; továbbiakban Szolgáltató) és a Totel Szerviz Kft által nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Vásárló (a továbbiakban: Vásárló) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. (Szolgáltató és Vásárló a továbbiakban együttesen: Felek).

A szerződés nyelve magyar, a szolgáltatás területe: Magyarország, a határokon belül. A webshop működésével, megrendelési, és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken rendelkezésére állunk.

II. Általános tudnivalók a webáruház működéséről

II/1. A webáruház termékei megrendelhetőek: az internetes áruházban, elektronikus úton és telefonon keresztül. A rendeléssel kapcsolatos tájékoztatásokat a Szolgáltató elektronikus úton, vagy telefonon adja meg a Vásárlók részére.

II/2. A webáruház árukészlete naprakészen van nyilvántartva, de amennyiben a megrendelt termék mégsem áll rendelkezésre bizonyos kifutó termékek esetében, a Vásárlót haladéktalanul értesíti a Szoltáltató, és amennyiben előre kifizetett termékről van szó, az előre kifizetett ellenértéket Szolgáltató 5 napon belül visszautalja Vásárlónak.

II/3 A leadott rendelésektől való elállási jog gyakorlására vonatkozó törvényi szabályozást a 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet tartalmazza.

  1. A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet értelmében a vásárló indoklás nélkül elállhat a vásárlástól a kézhezvételtől (termék átvételétől) számított 14 napon belül.
  2. Elállási jogát az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján, illetőleg a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 2. számú mellékletében található nyilatkozatminta felhasználásával, e-mailben (admin@totel.hu) vagy postai úton a Szolgáltató címére (1147 Budapest, Miskolci utca 91.) küldje, gyakorolhatja.
  3. A vásárló határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát. 
  4. Elállás esetén Vásárló – saját költségére - köteles a terméket indokolatlan késedelem nélkül, legkésőbb az elállási nyilatkozat közlésétől számított 14 napon belül a Szolgáltató címére (1147 Budapest, Miskolci utca 91.) visszaküldeni. Utánvéttel visszaküldött csomagok átvételére nincs lehetőségünk. A határidő betartottnak minősül, ha a vásárló a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket. 
  5. Az elállást (termék beérkezését) követően haladéktalanul, de legkésőbb az elállási nyilatkozat kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük a vásárló által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is. 
  6. A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha a vásárló más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a vásárlót semmilyen többletköltség nem terheli.
  7. A vásárló felel a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért.

II/4. A megrendelt termékekre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései alapján kellékszavatosságot és termékszavatosságot vállalunk.
 
            * Ha a megrendelt termék hibás, esetleg a szállítás során megsérült, akkor azt díjmentesen kicseréljük. Ha a cserére nincs módunk, úgy a vásárló választása szerint árengedményt adunk, vagy a vásárló a megrendeléstől elállhat, és kérheti a megrendelt termékért kifizetett összeg visszatérítését.

              Vásárló a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban viselnie kell, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot.

              Jelentéktelen hiba esetén elállásnak helye nincs.

              A vásárló köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított 2 hónapon belül közölni. A szerződés teljesítésétől számított 2 éves elévülési határidőn túl szavatossági igény nem érvényesíthető.

              A teljesítéstől számított 6 hónapon belül kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén, továbbá a számla, vagy annak másolata felmutatásán/megküldésén túl nincs egyéb feltétele. A teljesítéstől számított 6 hónap leteltét követően azonban már a Vevő köteles bizonyítani, hogy a hiba már a teljesítés időpontjában megvolt.

              Kellékszavatosság helyett a vásárló a gyártóval vagy forgalmazóval szemben termékszavatossági igényt is érvényesíthet. Termékszavatosság esetén a vásárló kizárólag a hibás termék kicserélését (kijavítását) igényelheti. A termék akkor hibás, ha nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban foglalt tulajdonságokkal. A termék hibáját ebben az esetben a vásárlónak kell bizonyítania. A termékszavatossági igény a forgalomba hozataltól számított 2 éven belül érvényesíthető. A gyártó/forgalmazó csak akkor mentesül a termékszavatossági kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy a terméket nem üzleti tevékenysége körén belül gyártotta, illetve hozta forgalomba; vagy a hiba a tudomány és technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető; vagy a termék hibája jogszabály, illetve kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered. A gyártónak/forgalmazónak elegendő egy okot bizonyítania.

              Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igény egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthető.

              A Totel Books / Totel Szerviz Kft. megtesz mindent azért, hogy az oldalain megjelenő adatok (termékek ára, elérhetősége, leírása, stb.) a lehető legpontosabbak legyenek. A nyilvánvalóan téves, rendszerhibából származó 0 v. 1 Ft-os ár nem minősül ajánlattételre való felhívásnak.

II/5. A Szolgáltatóval szemben felmerülő vitás ügyek (fogyasztói jogvita) egyszerű, gyors, bíróságon kívüli rendezése céljából békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A Szolgáltatót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli. A békéltető testületek elérhetősége: http://www.fogyasztovedelem.kormany.hu/node/8579

III. A TOTELBOOKS.HU webáruház gyakorlati működése

III.1. A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a www.totelbooks.hu weboldalon (a továbbiakban: Weboldal) található elektronikus áruházon (a továbbiakban: TotelBooks webshop) keresztül történik. Továbbá jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan kereskedelmi ügyletre Magyarország területén, amely jelen szerződésben meghatározott Felek között jön létre. A TotelBooks wehshopban történő vásárlást az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. Törvény („Ektv.") szabályozza, azzal, hogy a jelen ÁSZF-el mellőzésre kerülnek az Ektv. 5.§ (2) és a 6.§ (1)-(2) bekezdéseiben foglaltak.

III.2. A TotelBooks wehshopban történő vásárlás az elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon.

III.3. A TotelBooks webshop szolgáltatásait bárki jogosult igénybe venni, amennyiben magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF-ben foglaltakat.

III.4. A megrendelés leadása nem minősül szerződésnek, a kiszállításig szabadon és következmény nélkül módosítható, illetve lemondható. Erre telefonon és elektronikus levélben van lehetőség. A Felek közötti szerződés az áru megvásárlása során jön létre.

III.5. Ügyfélszolgálat:
Totel Szerviz Kft
Ügyfélszolgálati iroda helye: 1147 Budapest, Miskolci u 91.
Ügyfélszolgálat nyitvatartási ideje: hétköznapokon: 09.00-17.00
Telefon: 061/330-7011
Internet cím: www.TotelBooks.hu
E-mail: info@totel.hu 

IV. Hírlevél

IV.1. A TotelBooks nem készít hírlevelet, így arra jelentkezni nem lehet.

IV.2. Ebből a célból TotelBooks semmilyen adatot nem kér és nem tárol.

V. Vásárlás

V.1. A vásárolt áruk lényeges tulajdonságait, jellemzőit, a konkrét árucikk nevéből, illetve leírásából lehet részletesen megismerni. Ha a vásárlás előtt az áruval kapcsolatban kérdése merülne fel, ügyfélszolgálatunk készséggel áll rendelkezésére. Amennyiben a TotelBooks webshopban található bármely áru minőségével, kapcsolatban, a weboldalon közölteknél több információra van szüksége, kérjük, forduljon ügyfélszolgálatunkhoz, melynek adatait, elérhetőségét az I.3 pontban találja.

V.2. A vételár mindig a kiválasztott termék mellett feltüntetett összeg, amely ha nincs külön jelölve, az általános forgalmi adót (5%) már tartalmazza. A termékek vételára nem tartalmazza a kiszállítás költségét.

V.3. A TotelBooks webhshopról megrendelhető termékek árai változtatásának jogát a Szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát a Vásárló számára kedvezőtlenül nem befolyásolja. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a TotelBooks webshop felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő "0" Ft-os vagy "1" Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében az Vásárló elállhat vásárlási szándékától.

V.4. Vásárlás folyamata

V.4.1. A Webshopban a kiválasztott terméket megnyitva a Megrendelem gombbal lehet indítani a vásárlási folyamatot.

V.4.2. Több termék vásárlása esetén lehetőség van egymástól függetlenül megrendelni őket, majd elektronikus levélben leadni a rendelést.

V.4.3. A vásárláshoz nincs szükség regisztrációra, elég az űrlapon a vásárlói adatokat kitölteni. A helyes kitöltést a weboldal ellenőrzi, hiba esetén hibaüzenetet ír ki.

V.4.4. Fizetési és szállítási mód választása, a 4. pontban meghatározottak közül lehetséges. Az esetlegesen felmerülő pluszköltséget a weboldal automatikusan jelzi.

V.3.7. Bármi egyéb megjegyzés a Megjegyzés mezőbe írható.

V.3.8. Az ÁszF elfogadása után történik a vásárlás rögzítése. A Vásárló 24 órán belül visszaigazoló levelet kap a megadott e-mail címére.

V.4. Szolgáltató a megrendelést csak akkor fogadja el, ha a Vásárló a megrendeléshez szükséges valamennyi mezőt maradéktalanul kitölti. (Ha a Vásárló valamely mezőt hibásan vagy hiányosan tölt ki, hibaüzenetet kap a Szolgáltatótól.) A Szolgáltatót a Vásárló által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

V.5. A Vásárló a megrendelés leadásával kijelenti, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételeket elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el.

V.6. Szolgáltató a Vásárló vételi ajánlatának (megrendelésének) megérkezését követően köteles a Vásárló részére a vásárlást elektronikus úton (e-mailben) visszaigazolni. Amennyiben e visszaigazolás az ajánlat elküldésétől számított 48 órán belül a Vásárló részére nem érkezik meg, akkor a Szolgáltató ajánlati kötöttsége, illetve a Vásárló bárminemű kötelezettsége minden további feltétel nélkül, automatikusan megszűnik.

V.7. Abban az esetben, amennyiben a rendelést a Szolgáltató mégsem tudja a rendelésben feltüntetett mennyiségben teljesíteni, úgy a Szolgáltató módosítja a rendelésben szereplő tételek mennyiségét az elérhető mennyiségre és erről a Vásárlót e-mailben vagy telefonon értesíti. Az így módosított rendelés mindaddig nem lép érvénybe, míg a Vásárló azt vissza nem igazolja. Amennyiben a Vásárló a módosításra 48 órán belül nem reagál, a rendelését töröljük. A visszaigazolt rendelést a következő 5 munkanapon belül a Vásárló részére kiszállíttatjuk, amennyiben a rendeléskor ezt a lehetőséget választotta.

VI. Szállítási és fizetési feltételek

VI.1. Szolgáltató a megrendelt árut díj ellenében szállítmányozó cég/csomagküldő cég igénybevételével házhoz szállítja (GLS, Pannon XP)). A belföldi szállítási díjról a Szolgáltató e-mailben is tájékoztatja a Vásárlót. Több termék vásárlása esetén a szállítási díj változhat, erről a Szolgáltató e-mailben tájékoztatja a Vásárlót. Belföldi szállítás díja 1500 Ft, utánvétes rendelésnél + 200 Ft.

VI.2. A Szolgáltató a rendelés megtételét követően a rendelést a lehető leghamarabb, de maximum 10 munkanapon belül kiszállítja/kiszállíttatja. A jelen pontban írt szállítási határidők kizárólag tájékoztató jellegűek, a Szolgáltatót nem kötelezik, a tényleges szállítási határidő minden esetben a rendelési visszaigazolásban szerepel.

VI.3. A Vásárló termékmegrendelés esetén köteles a kiszállítás időpontjában a csomagot tételesen ellenőrizni és hiánytalan teljesítés esetén az átvételi elismervényt aláírni. Ezt követően hiányosságokra vonatkozó reklamációt a Szolgáltatónak nem áll módjában elfogadni. A kiszállítással és a megrendelési tételekkel kapcsolatos kifogásokat, kérjük, még a szállítmányozó jelenlétében jegyzőkönyv felvételével dokumentálni.

VI.4. A megrendelt terméket a Vásárló díjmentesen átveheti a Szolgáltató telephelyén: 1147 Budapest, Miskolci utca 91. szám alatt. Személyes átvétel időpontjáról a Vásárló és a Szolgáltató e-mailben vagy telefonon előre egyeztet. Amennyiben a Vásárló a fent említett címen előzetes egyeztetés nélkül kívánja a terméket átvenni, a Szolgáltató nem köteles átadni azt.

VI.5. Fizetési módok

VI.5.1. Átvételkor: Szolgáltató telephelyén készpénzben vagy bankkártyával, Futárszolgálattal történő szállítás esetén utánvéttel, készpénzben a futárnak. Postai küldemény esetén Szolgáltató számlaszámára történő utalással.

VI.5.2. Bankkártya: online bankkártyás fizetés a Barion rendszerén keresztül.

VI.5.3. Átutalás: az összeg átutalása előre, a megadott bankszámlaszámra.

VII. Elállás joga, módja, következményei

VII.1. Amennyiben a Vásárló a termék házhozszállítása után kíván a vásárlástól elállni, azt az áru átvételét követő 30 munkanapon belül, indoklás nélkül megteheti. Ennek módjáról a Távollévők között kötött szerződésekről szóló, 17/1999. (II.5.) számú kormányrendelet rendelkezik. Vásárló az elállás jogát attól a naptól kezdve gyakorolhatja, amikor az árut átvette. A terméket eredeti, sértetlen állapotban kell a számlával együtt visszajuttatnia Szolgáltató címére. A Totel Szerviz Kft kizárólag új állapotú (sérülésmentes, hiánytalan tartalmú) termék visszaszolgáltatása esetén köteles a teljes vételárat megtéríteni. Az elállási jog gyakorlása semmilyen többletköltséget nem jelent a vásárló számára, a termék visszajuttatásáról azonban a Vásárlónak kell gondoskodnia. Elállás esetén a Totel Szerviz Kft követelheti a Vásárlótól az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárai megtérítését.

VII.2. Amennyiben a visszaküldött csomag megfelel a fenti feltételeknek, a Totel Szerviz Kft kötelezettséget vállal arra, hogy a vételárat a hatályos jogszabályokban rögzítetteknek megfelelően, a csomag átvételét követő 30 napon belül hiánytalanul visszautalja a vásárló részére.

VII.3. Elállási jog, elállás módja

VII.3.1. Az e pontban foglaltak kizárólag a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személyre vonatkoznak, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, valamint az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje. A terméknek, több termék szolgáltatásakor az utoljára szolgáltatott terméknek, a Vásárló vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított harminc (30) napon belül a szerződéstől indokolás nélkül elállni. Vásárlót a szerződés megkötésének a napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja elállási jogát.

VII.3.2. Ha a Vásárló elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) a jelen ÁSZF 1. pontjában feltüntetett elérhetőségek igénybevételével a Szolgáltató részére. Ebből a célból a Vásárló felhasználhatja az alábbi elállási nyilatkozat - mintát is. A Vásárló határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát a Szolgáltató részére. Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a Vásárló az erre irányuló nyilatkozatát 30 naptári napon belül (akár a 30. naptári napon) elküldi a Szolgáltatónak. Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, e-mail vagy telefaxon keresztül történő értesítés esetén az e-mail illetve a fax küldésének idejét veszi figyelembe a Szolgáltató a határidő számítás szempontjából. A Vásárló levelét ajánlott küldeményként adja postára, hogy hitelt érdemlően bizonyítható legyen a feladás dátuma.

VII.3.3. A Vásárló elállás esetén köteles a megrendelt terméket a Szolgáltató 1. pontban feltüntetett címére indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni. A határidő betartottnak minősül, ha a Vásárló a 14 napos határidő letelte előtt elküldi (postára adja vagy az általa megrendelt futárnak átadja) a terméket.

VII.3.4. A termék a Szolgáltató címére történő visszaküldésének költsége a Vásárlót terheli. A Szolgáltatónak az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módjában átvenni. A termék visszaküldésének költségén kívül az elállás kapcsán a Vásárlót semmilyen más költség nem terheli.

VII.3.5. Ha a Vásárló eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Vásárló elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül a Szolgáltató visszatéríti a Vásárló által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási (kiszállításért fizetett) költséget is, kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy a Vásárló a Szolgáltató által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott. A Szolgáltató jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy a Vásárló nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a Szolgáltató a korábbi időpontot veszi figyelembe.

VII.3.6. A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz a Szolgáltató, kivéve, ha a Vásárló más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a Vásárlót semmilyen többletköltség nem terheli.

VII.3.7. A Vásárló kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

VII.3.8. Az elállási jog gyakorlására vonatkozó 17/1999. Kormányrendelet szövegét letöltheti a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság honlapjáról.

VIII. Jótállás és szavatosság

VIII.1. A Szolgáltatót termékeire vonatkozóan a polgári törvénykönyv és a 151/2003. Korm. rendelet alapján jótállási kötelezettség terheli, amely azt jelenti, hogy a jótállás időtartama alatt a felelősség alól csak akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba a termék nem rendeltetésszerű használatára vezethető vissza. Vásárló a Szolgáltató általi teljesítés időpontjától (az átadás-átvétel napja) a jótállási időtartam ideje alatt érvényesítheti a jótálláshoz fűződő jogait.

VIII.1.1 A Szolgáltatót termékeire vonatkozóan a polgári törvénykönyv és a 151/2003. Korm. rendelet alapján jótállási kötelezettség terheli, amely azt jelenti, hogy a jótállás időtartama alatt a felelősség alól csak akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba a termék nem rendeltetésszerű használatára vezethető vissza.

VIII.2. Vásárló kizárólag a Szolgáltató által a termék átvételekor átadott kifizetés igazolására kiállított számla bemutatása, illetve átadása esetén jogosult jótálláshoz fűződő jogainak érvényesítésére. Vásárlónak a vásárlás tényét minden kétséget kizáróan igazolnia kell.

VIII.3. Az Ügyfél a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet. Fogyasztói szerződés esetén az Ügyfél az átvétel időpontjától számított 2 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit, azokért a termékhibákért, amelyek a termék átadása időpontjában már léteztek. Két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait az Ügyfél érvényesíteni már nem tudja.

VIII.3.1. A szavatosság időtartama alatt Szolgáltató vállalja a hibás termék cseréjét, kivéve, ha a csere nem lehetséges. Amennyiben a kicserélés nem lehetséges, Vásárló választása szerint megfelelő árleszállítást követelhet, vagy a szerződéstől elállhat. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

VIII.4. A Szolgáltató jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

VIII.4.1 Az Ügyfelet azonban nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan érvényesítsen. Ezen korlátozásoktól függetlenül Vásárlót a jótállásból fakadó jogok megilletik.

VIII.5. A szavatosságra a Polgári törvénykönyvről szóló, többször módosított 1959. évi IV. törvényben foglalt mindenkor hatályos rendelkezései az irányadók. Termék meghibásodása esetén a korábban említett ügyfélszolgálati telefonszámon illetve ügyfélszolgálati e-mail címen kaphat bővebb felvilágosítást a teendőkről.

VIII.6. A szavatossági kötelezettség nem vonatkozik azon hibára, amelynek oka a teljesítés után keletkezett. Ennek bizonyítása Szolgáltatót terheli. A jótállás a Vásárló törvényből eredő szavatossági jogait nem érinti.

IX. Adatbiztonság és további információ

IX.1. A Szolgáltató a Vásárló által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a megrendelés teljesítése és az esetlegesen létrejövő szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja. A Szolgáltató a Vásárló adatait harmadik félnek nem adja ki, kivéve, ha a szerződés teljesítésekor a harmadik fél a Szolgáltató alvállalkozójaként/közreműködőjeként jár el. A Szolgáltató a Vásárló adatainak kezelésekor a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény mindenkor hatályos rendelkezései szerint jár el.

IX.2. A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani. Az esetleges módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba.

X. Felelősség

X.1. A Weboldalon található információk jóhiszeműen kerültek felhelyezésre, azonban azok kizárólag tájékoztató célt szolgálnak, az információk pontosságáért, teljességéért Szolgáltató nem vállal felelősséget.

X.2. Az Ügyfél a Weboldalt kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően.

X.3. Szolgáltató kizár minden felelősséget a Weboldal használói által tanúsított magatartásért. Az Ügyfél teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, Szolgáltató ilyen esetben teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett.

X.4. A szolgáltatás oldalai olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhatnak, amely más szolgáltatók oldalaira vezet. Ezen szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért Szolgáltató nem vállal felelősséget.

X.5. Az Ügyfelek által a Weboldal használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat a Szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a Szolgáltató jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni.

X.6. Az Internet globális jellege miatt az Ügyfél elfogadja, hogy a Weboldal használata során a vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe véve jár el. Amennyiben a Weboldal használatával összefüggő bármely tevékenység az Ügyfél államának joga szerint nem megengedett, a használatért kizárólag az Ügyfelet terheli a felelősség.

X.7. Amennyiben az Ügyfél a Weboldalon kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt haladéktalanul jelezni Szolgáltatónak. Amennyiben Szolgáltató jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására.

XI. Szerzői jogok

XI.1. A Weboldal szerzői jogvédelem alatt áll. Szolgáltató a szerzői jogi jogosultja vagy a feljogosított felhasználója a Weboldalon, valamint a Weboldalon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a Weboldal felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást).

XI.2. A Weboldal tartalmának valamint egyes részeinek fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy kinyomtatása magáncélú felhasználás céljából vagy a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett. A magáncélú felhasználáson túli felhasználás – például adatbázisban történő tárolás, továbbadás, közzé- vagy letölthetővé tétel, kereskedelmi forgalomba hozatal – kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyével lehetséges.

XI.3. A jelen ÁSZF-ben kifejezetten meghatározott jogokon túlmenően a regisztráció, a Weboldal használata, illetve az ÁSZF egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot az Ügyfélnek a Weboldal felületén szereplő bármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek bármely használatára, hasznosítására. A Weboldal rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen, az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen és a magáncélú másolatkészítésen túl e szellemi alkotások a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használhatók fel vagy hasznosíthatók.

 

Budapest, 2019. október 30.

Totel Szerviz Kft.

 

Kosár